Regulament cursuri Orange Digital Center

În cadrul acestui program sunt oferite cursuri gratuite de educație digitală pentru beneficiari din categorii socio-profesionale diverse, având prioritate tinerii în căutarea unui loc de muncă precum și adulții care își doresc o reconversie profesională. Orange Digital Center a fost creat cu sprijinul financiar al Grupului Orange, programele de incluziune digitală fiind o parte centrală a strategiei Lead the Future. Finanțarea a permis atât dotarea spațiului cu echipamente moderne cât și atragerea unor traineri specializați, în vederea asigurării  unui nivel adecvat  procesului de învățare. Modelul pe care îl folosim oferă participanților o experiență adaptată nivelului lor de expertiză, prin trei tipuri de intervenție: Competențe digitale de bază pentru incluziune digitală; Competențe digitale complexe care presupun perfecționare și recalificare; Evenimente dedicate comunității. Acest regulament stabilește condițiile

Introducere

Orange Digital Center (ODC) România este un program organizat de Fundația Orange.

În cadrul acestui program sunt oferite cursuri gratuite de educație digitală pentru beneficiari din categorii socio-profesionale diverse, având prioritate tinerii în căutarea unui loc de muncă precum și adulții care își doresc o reconversie profesională. Orange Digital Center a fost creat cu sprijinul financiar al Grupului Orange, programele de incluziune digitală fiind o parte centrală a strategiei Lead the Future. Finanțarea a permis atât dotarea spațiului cu echipamente moderne cât și atragerea unor traineri specializați, în vederea asigurării  unui nivel adecvat  procesului de învățare.

Modelul pe care îl folosim oferă participanților o experiență adaptată nivelului lor de expertiză, prin trei tipuri de intervenție:

 • Competențe digitale de bază pentru incluziune digitală;
 • Competențe digitale complexe care presupun perfecționare și recalificare;
 • Evenimente dedicate comunității.

Acest regulament stabilește condițiile de organizare și desfășurare a cursurilor și este parte integrantă a contractelor încheiate între Fundația Orange și partenerii programului Orange Digital Center.

Organizarea cursurilor

       Cursurile se desfășoară atât fizic în centrul Orange Digital Center, situat în locația NOD Makerspace, Splaiul Unirii nr. 160, cât și online, în funcție de numărul de participanți înscriși la un curs,  prin intermediul platformelor online (spre exemplu: Zoom sau Teams).

       Cursurile sunt structurate pe diferite nivele de complexitate, ce acoperă o paletă diversă de informații având ca scop crearea de noi oportunități pentru beneficiarii săi. Fiecare modul este predat de câte un trainer cu experiență în domeniul respectiv.

       Cursurile sunt clasificate în funcție de nivel, astfel: începător, intermediar și avansat, iar durata acestora variază de la 2 ore pentru cursurile de inițiere, până la 80 de ore pentru nivelul avansat.

       Cursurile sunt anunțate și descrise în cadrul website-ului www.orangedigitalcenter.ro și promovate pe canalele de comunicare ale Fundației Orange și ale partenerilor care implementează activități în cadrul programului.

Condiții de înscriere la cursuri

       La cursurile Orange Digital Center  pot participa adolescenți pasionați de tehnologie, tineri aflați la început de drum profesional sau adulți care își doresc o reconversie profesională cu ajutorul abilităților digitale. Astfel, prioritate în accesul la cursuri îl au persoanele aflate în situații vulnerabile iar selecția se va realiza conform criteriilor de la secțiunea 4.

         Doritorii trebuie să completeze Formularul de înscriere, care apare în dreptul fiecărui curs, pe site-ul Orange Digital Center dar și de pe site-ul partenerilor.

         Participarea la cursurile de lungă durată presupune testarea competențelor și numai după această testare se poate face înscrierea participanților conform nivelului la care se află participantul.

Selecția și participarea la cursuri in cadrul Orange Digital Center

Selecția beneficiarilor la cursurile din cadrul Orange Digital Center se realizează pe baza informațiilor înscrise de către beneficiari în Formularul de înscriere, având prioritate în selecție persoanele care răspund la unul sau mai multe cerințe din lista de mai jos:

 • tineri care nu au un loc de muncă la momentul înscrierii;
 • femeile și tinerii din medii defavorizate;
 • persoane cu venituri mici care își doresc să crească din punct de vedere profesional

( venitul/membru de familie să nu depășească salariul minim pe economie);

 • tinere mămici/femei vulnerabile care au nevoie de suport;
 • studenți sau foști studenți care nu se regăsesc în domeniul ales și vor să își îmbunătățească competențele digitale;
 • alte persoane în situații defavorizate. 

În cazul în care sunt îndeplinite cerințele de mai sus, înscrierea se va face în limita locurilor disponibile, prioritate având persoana care nu a mai beneficiat de alte cursuri în cadrul Orange Digital Center până atunci, pentru a oferi șanse egale tuturor.

La cursurile din Orange Digital Center nu pot participa angajații Fundației Orange sau angajați din cadrul Grupului Orange în România.

Listele de participanți vor fi completate în limita numărului locurilor disponibile, în funcție de apartenența la categoriile prioritare enumerate mai sus precum și în ordinea cronologică a înscrierilor.

Dacă pe parcursul derulării cursurilor se dovedește că participantul a furnizat date eronate în formularul de înscriere și nu ar trebui să beneficieze de cursurile gratuite din cadrul Orange Digital Center, acesta va fi exclus imediat din activitățile de formare, nemaiavând posibilitatea de reînscriere.

Prezența cursanților este înregistrată de fiecare partener în parte, în toate sesiunile de desfășurare a cursurilor.

Pentru situații temeinic justificate, absențele se vor anunța în avans, la adresa de e-mail a organizației partenere care susține cursul.

Persoanele care s-au înscris la unul sau mai mute cursuri, dar nu au fost selectate pentru a participa la curs, vor primi din partea partenerului care organizează cursul o informare cu privire la stadiul aplicației sale.

Participarea la cursuri

Pentru fiecare curs în parte, participanții vor lua la cunoștința și vor respecta regulamentul de desfășurare specific, pus la dispoziție de organizația parteneră.

Nerespectarea regulamentului de bună purtare atrage exluderea de la curs.

Participanții sunt obligați să participe la sesiunea de informare cu privire la respectarea normelor de siguranță și protecție și vor avea o conduită adecvată bunei desfășurări a activităților.

Finalizarea cursurilor

La terminarea cursurilor, în condițiile prezentului regulament, și conform cerințelor fiecărui partener, cursantul poate obține diploma de participare ( Anexa 1) care să ateste finalizarea pregătirii.  

Formatori

Formatorii sunt selectați de către organizațiile partenere în baza experienței și a expertizei și vor pregăti toate materialele de curs pentru a răspunde cerințelor de formare specifice fiecărui curs în parte.

Responsabilitățile acestora sunt:

 • Pregătirea cursului pe suport electronic.
 • Predarea, explicarea și îndrumarea cursanților în timpul orarului stabilit.
 • Organizarea și derularea evaluării cursanților.

Comunicare și promovare

Pe durata cursurilor, cu acordul prealabil al participanților, se vor realiza fotografii sau materiale video având ca scop promovarea cursurilor. Aceste materiale vor fi publicate pe canalele de social media ale Fundației și în mass media, în articole dedicate.

Confidențialitatea datelor cursantului

Datele participanților la cursuri sunt înregistrate din Formularul de înscriere, iar la aceste informații are acces doar personalul din cadrul Orange Digital Center precum și partenerul care susține cursul.

De asemenea, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail și semnătura, precum și alte detalii care se regăsesc în Politica de confidențialitate – Orange Digital Center.

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Fundația Orange, organizație nonprofit de naționalitate română, cu sediul ȋn B-dul Lascăr Catargiu Nr. 47-53, etaj 10, București, sector 1, ȋnregistrată la Registrul Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor sub nr. 5/28.02.2012, avand C.I.F. 29937530, ca organizator al programului „Orange Digital Center”, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent și cu respectarea prevederilor Regulamentului European nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale.

Fundația Orange pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate. Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată fundatia.orange@orange.com. Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul cursului

În cadrul înscrierilor, Fundația Orange va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • datele de contact ale beneficiarilor care se înscriu la cursuri, precum: nume, prenume, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon și/sau altele;
 • documentele aferente înscrierii aplicațiilor (în măsura în care acestea conțin date cu caracter personal);
 • alte date necesare pentru derularea cursurilor din  ODC.

Refuzul de a furniza datele personale în aplicație sau de a adera la condițiile Regulamentului atrage după sine neparticiparea la curs. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul înscrierii la cursuri.

Datele cu caracter personal ale participanților la cursuri vor fi prelucrate de către Fundația Orange, în calitate de organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în organizarea cursurilor în vederea organizării și desfășurării acestora și a comunicării directe cu aplicanții. 

În calitate de participant al unui curs organizat în Orange Digital Center, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal.

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, există următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Fundației Orange că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul exclusiv al desfășurării cursului, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care Fundația Orange demonstrează motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

Fundația Orange poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

 • Furnizori de servicii: Fundația Orange poate contracta furnizori de servicii, experți, specialiști, agenți sau antreprenori care să o asiste în derularea programului. Fundația Orange România le solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților;
 • Consultanți sau parteneri externi ai Fundației Orange care sunt implicați în procesul de evaluare al programului;
 • Autorități publice: Fundația Orange poate comunica datele în cazul în care ise impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane

Nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.

Fundația Orange a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Fundația Orange a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate de către Fundația Orange pe perioada desfășurării cursurilor, respectiv până la finalizarea acestora.

Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate de către Fundația Orange conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a se apăra în cazul unui litigiu. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Fundația Orange va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

Fundația Orange are dreptul de a modifica prezenta Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal oricând pe durata desfășurării cursurilor. Orice astfel de modificare va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost înștiințați cu privire la acest Regulament.